algemene verkoopsvoorwaarden

Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de koper. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.

 1. De goederen of diensten worden geleverd zoals omschreven op de factuur, in de bestelbon of op het contract.
 2. De goederen of diensten worden geleverd binnen de termijn zoals op de bestelbon of het contract vermeld, rekening houdend met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie of handel.
 3. De levering gebeurt bij de verkoper, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak.
 4. De goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de koper. De koper blijft verantwoordelijk voor de goederen die tijdens het transport beschadigd zijn geworden en staat in voor alle afval- en reinigingskosten.
 5. Klachten betreffende de geleverde goederen of de verstrekte diensten kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk bij ons toekomen binnen de zeven dagen na factuurdatum. Verborgen gebreken dienen binnen één week na de vaststelling ervan gemeld te worden.
 6. Onze leveringen zijn contant betaalbaar.
 7. De geleverde koopwaar blijft onze eigendom zolang de volledige prijs (hoofdsom, kosten en interesten) niet betaald is. De verkrijger draagt de risico’s vanaf de levering. Deze moet de goederen in hun goede staat bewaren. Bij gebrek aan betaling van de factuur op de 10 dag na de aangetekende zending van een aanmaning, kan de overeenkomst door ons van rechtswege en via een eenvoudige aangetekend schrijven worden ontbonden. Dit alles onverminderd het betalen van schadevergoeding door de in gebreke gebleven koper.
 8. Bepaalde producten kunnen in een waarborgverpakking opgeslagen zijn. De waarborg voor deze verpakkingen zal op dezelfde wijze als de goederen in rekening gebracht worden. De gewaarborgde verpakkingen blijven eigendom van BEVEPE bvba. Zij dienen hem verplicht, franco aan zijn magazijn teruggebracht te worden binnen de drie maanden na de datum van levering der goederen. Zij dienen voorzien te zijn van alle oorspronkelijke etiketten en merken. Bij teruggave moeten de verpakkingen in perfecte staat, zowel van binnen als van buiten, hermetisch afgesloten, niet bevuild en volledig leeg zijn. Zij mogen bovendien geen andere producten bevat hebben, dan deze waarvoor zij gefactureerd werden. Als het voorafgaande niet wordt nageleefd, zal de waarborg niet teruggestort worden aan de koper en heeft de verkoper het recht, de terugname van de gewaarborgde verpakkingen te weigeren.
 9. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling interest gevorderd. Deze nalatigheidinterest wordt berekend aan 1,2% per maand en dit vanaf de factuurdatum. Voor wat betreft de intrestberekening wordt elke begonnen maand geteld voor een volledige maand. Bij niet tijdige betaling houden wij ons het recht voor alle opdrachten te allen tijde te schorsen tot volledige betaling van alle vervallen en niet vervallen facturen. Per betalingsherinnering die moet worden uitgestuurd om reden van het feit dat de vervaldag van de factuur werd overschreden wordt een forfaitair bedrag aangerekend van € 15,00 + BTW, ter compensatie van de opgelopen kosten. Indien wij geen gebruik maken van deze rechten mag dit niet worden beschouwd als een verzaking eraan, maar integendeel moet dit worden beschouwd als een uitzonderlijke toestand.
 10. Bovendien wordt, zonder ingebrekestelling, het openstaande factuurbedrag vermeerderd met 20 %, met een minimum van 250 EUR en een maximum van 1500 EUR ten titel van schadebeding voor buitengerechtelijke invorderingskosten en contractuele schade, onverminderd andere relevante invorderingskosten.
 11. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Wanneer de koper een natuurlijk of rechtspersoon is die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, de producten of diensten verwerft of gebruikt, worden alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst beslecht voor de rechtbank van de woonplaats van de consument. In de andere gevallen kunnen zij enkel beslecht worden door de rechtbanken van Brugge.
 12. Onze aansprakelijkheid is beperkt als volgt:
  • Voor zichtbare gebreken is de aansprakelijkheid uitgesloten
  • Voor verborgen gebreken is de aansprakelijkheid in tijd beperkt tot een maximale termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de factuurdatum. In waarde is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de vervanging van het geleverde werk (of het geleverde goed) zonder dat wij ooit voor enige andere of hogere schadevergoeding aansprakelijk kunnen worden gesteld.
 13. Gevallen van overmacht in het algemeen en alle omstandigheden die de uitvoering van de opdracht door BVBA BEVEPE verhinderen, herleiden of een buitensporige verzwaring veroorzaken van de nakoming van de door haar aangegane verbintenissen, ontheffen BVBA BEVEPE van iedere aansprakelijkheid en stellen haar in de mogelijkheid om, naargelang het geval, hetzij haar verbintenis in te korten, hetzij de overeenkomst te ontbinden of de uitvoering ervan op te schorten, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden is. Bij het beoordelen van de overmacht dient de koper rekening te houden met de structuur van BVBA BEVEPE. Worden onder meer als dusdanig beschouwd: fysische onmogelijkheid, staking, lockout, onlusten, machinebreuk, brand, onderbreking van transportmiddelen, bevoorradingsmoeilijkheden, materiaal, energie,... BVBA BEVEPE behoudt zich het recht voor om het contract van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling, als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen of bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.

 

VOOR ALLE AAKOPEN BIJ PAINTFACTORY GENT:

Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de koper. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.

 1. De goederen of diensten worden geleverd zoals omschreven op de factuur, in de bestelbon of op het contract.
 2. De goederen of diensten worden geleverd binnen de termijn zoals op de bestelbon of het contract vermeld, rekening houdend met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie of handel.
 3. De levering gebeurt bij de verkoper, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak.
 4. De goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de koper. De koper blijft verantwoordelijk voor de goederen die tijdens het transport beschadigd zijn geworden en staat in voor alle afval- en reinigingskosten.
 5. Klachten betreffende de geleverde goederen of de verstrekte diensten kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk bij ons toekomen binnen de zeven dagen na factuurdatum. Verborgen gebreken dienen binnen één week na de vaststelling ervan gemeld te worden.
 6. Onze leveringen zijn contant betaalbaar.
 7. De geleverde koopwaar blijft onze eigendom zolang de volledige prijs (hoofdsom, kosten en interesten) niet betaald is. De verkrijger draagt de risico’s vanaf de levering. Deze moet de goederen in hun goede staat bewaren. Bij gebrek aan betaling van de factuur op de 10 dag na de aangetekende zending van een aanmaning, kan de overeenkomst door ons van rechtswege en via een eenvoudige aangetekend schrijven worden ontbonden. Dit alles onverminderd het betalen van schadevergoeding door de in gebreke gebleven koper.
 8. Bepaalde producten kunnen in een waarborgverpakking opgeslagen zijn. De waarborg voor deze verpakkingen zal op dezelfde wijze als de goederen in rekening gebracht worden. De gewaarborgde verpakkingen blijven eigendom van BVBA PAINTFACTORY GENT. Zij dienen hem verplicht, franco aan zijn magazijn teruggebracht te worden binnen de drie maanden na de datum van levering der goederen. Zij dienen voorzien te zijn van alle oorspronkelijke etiketten en merken. Bij teruggave moeten de verpakkingen in perfecte staat, zowel van binnen als van buiten, hermetisch afgesloten, niet bevuild en volledig leeg zijn. Zij mogen bovendien geen andere producten bevat hebben, dan deze waarvoor zij gefactureerd werden. Als het voorafgaande niet wordt nageleefd, zal de waarborg niet teruggestort worden aan de koper en heeft de verkoper het recht, de terugname van de gewaarborgde verpakkingen te weigeren.
 9. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling interest gevorderd. Deze nalatigheidinterest wordt berekend aan 1,2% per maand en dit vanaf de factuurdatum. Voor wat betreft de intrestberekening wordt elke begonnen maand geteld voor een volledige maand. Bij niet tijdige betaling houden wij ons het recht voor alle opdrachten te allen tijde te schorsen tot volledige betaling van alle vervallen en niet vervallen facturen. Per betalingsherinnering die moet worden uitgestuurd om reden van het feit dat de vervaldag van de factuur werd overschreden wordt een forfaitair bedrag aangerekend van € 15,00 + BTW, ter compensatie van de opgelopen kosten. Indien wij geen gebruik maken van deze rechten mag dit niet worden beschouwd als een verzaking eraan, maar integendeel moet dit worden beschouwd als een uitzonderlijke toestand.
 10. Bovendien wordt, zonder ingebrekestelling, het openstaande factuurbedrag vermeerderd met 20 %, met een minimum van 250 EUR en een maximum van 1500 EUR ten titel van schadebeding voor buitengerechtelijke invorderingskosten en contractuele schade, onverminderd andere relevante invorderingskosten.
 11. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Wanneer de koper een natuurlijk of rechtspersoon is die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, de producten of diensten verwerft of gebruikt, worden alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst beslecht voor de rechtbank van de woonplaats van de consument. In de andere gevallen kunnen zij enkel beslecht worden door de rechtbanken van Gent.
 12. Onze aansprakelijkheid is beperkt als volgt:
  • Voor zichtbare gebreken is de aansprakelijkheid uitgesloten
  • Voor verborgen gebreken is de aansprakelijkheid in tijd beperkt tot een maximale termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de factuurdatum. In waarde is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de vervanging van het geleverde werk (of het geleverde goed) zonder dat wij ooit voor enige andere of hogere schadevergoeding aansprakelijk kunnen worden gesteld.
 13. Gevallen van overmacht in het algemeen en alle omstandigheden die de uitvoering van de opdracht door BVBA PAINTFACTORY GENT verhinderen, herleiden of een buitensporige verzwaring veroorzaken van de nakoming van de door haar aangegane verbintenissen, ontheffen BVBA PAINTFACTORY GENT van iedere aansprakelijkheid en stellen haar in de mogelijkheid om, naargelang het geval, hetzij haar verbintenis in te korten, hetzij de overeenkomst te ontbinden of de uitvoering ervan op te schorten, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden is. Bij het beoordelen van de overmacht dient de koper rekening te houden met de structuur van BVBA PAINTFACTORY GENT. Worden onder meer als dusdanig beschouwd: fysische onmogelijkheid, staking, lockout, onlusten, machinebreuk, brand, onderbreking van transportmiddelen, bevoorradingsmoeilijkheden, materiaal, energie,... BVBA PAINTFACTORY GENT behoudt zich het recht voor om het contract van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling, als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen of bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.

 

VOOR ALLE AAKOPEN BIJ PAINTFACTORY ANTWERPEN:

Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de koper. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.

 1. De goederen of diensten worden geleverd zoals omschreven op de factuur, in de bestelbon of op het contract.
 2. De goederen of diensten worden geleverd binnen de termijn zoals op de bestelbon of het contract vermeld, rekening houdend met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie of handel.
 3. De levering gebeurt bij de verkoper, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak.
 4. De goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de koper. De koper blijft verantwoordelijk voor de goederen die tijdens het transport beschadigd zijn geworden en staat in voor alle afval- en reinigingskosten.
 5. Klachten betreffende de geleverde goederen of de verstrekte diensten kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk bij ons toekomen binnen de zeven dagen na factuurdatum. Verborgen gebreken dienen binnen één week na de vaststelling ervan gemeld te worden.
 6. Onze leveringen zijn contant betaalbaar.
 7. De geleverde koopwaar blijft onze eigendom zolang de volledige prijs (hoofdsom, kosten en interesten) niet betaald is. De verkrijger draagt de risico’s vanaf de levering. Deze moet de goederen in hun goede staat bewaren. Bij gebrek aan betaling van de factuur op de 10 dag na de aangetekende zending van een aanmaning, kan de overeenkomst door ons van rechtswege en via een eenvoudige aangetekend schrijven worden ontbonden. Dit alles onverminderd het betalen van schadevergoeding door de in gebreke gebleven koper.
 8. Bepaalde producten kunnen in een waarborgverpakking opgeslagen zijn. De waarborg voor deze verpakkingen zal op dezelfde wijze als de goederen in rekening gebracht worden. De gewaarborgde verpakkingen blijven eigendom van bvba PAINTFACTORY ANTWERPEN. Zij dienen hem verplicht, franco aan zijn magazijn teruggebracht te worden binnen de drie maanden na de datum van levering der goederen. Zij dienen voorzien te zijn van alle oorspronkelijke etiketten en merken. Bij teruggave moeten de verpakkingen in perfecte staat, zowel van binnen als van buiten, hermetisch afgesloten, niet bevuild en volledig leeg zijn. Zij mogen bovendien geen andere producten bevat hebben, dan deze waarvoor zij gefactureerd werden. Als het voorafgaande niet wordt nageleefd, zal de waarborg niet teruggestort worden aan de koper en heeft de verkoper het recht, de terugname van de gewaarborgde verpakkingen te weigeren.
 9. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling interest gevorderd. Deze nalatigheidinterest wordt berekend aan 1,2% per maand en dit vanaf de factuurdatum. Voor wat betreft de intrestberekening wordt elke begonnen maand geteld voor een volledige maand. Bij niet tijdige betaling houden wij ons het recht voor alle opdrachten te allen tijde te schorsen tot volledige betaling van alle vervallen en niet vervallen facturen. Per betalingsherinnering die moet worden uitgestuurd om reden van het feit dat de vervaldag van de factuur werd overschreden wordt een forfaitair bedrag aangerekend van € 15,00 + BTW, ter compensatie van de opgelopen kosten. Indien wij geen gebruik maken van deze rechten mag dit niet worden beschouwd als een verzaking eraan, maar integendeel moet dit worden beschouwd als een uitzonderlijke toestand.
 10. Bovendien wordt, zonder ingebrekestelling, het openstaande factuurbedrag vermeerderd met 20 %, met een minimum van 250 EUR en een maximum van 1500 EUR ten titel van schadebeding voor buitengerechtelijke invorderingskosten en contractuele schade, onverminderd andere relevante invorderingskosten.
 11. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Wanneer de koper een natuurlijk of rechtspersoon is die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, de producten of diensten verwerft of gebruikt, worden alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst beslecht voor de rechtbank van de woonplaats van de consument. In de andere gevallen kunnen zij enkel beslecht worden door de rechtbanken van Antwerpen.
 12. Onze aansprakelijkheid is beperkt als volgt:
  • Voor zichtbare gebreken is de aansprakelijkheid uitgesloten
  • Voor verborgen gebreken is de aansprakelijkheid in tijd beperkt tot een maximale termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de factuurdatum. In waarde is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de vervanging van het geleverde werk (of het geleverde goed) zonder dat wij ooit voor enige andere of hogere schadevergoeding aansprakelijk kunnen worden gesteld.
 13. Gevallen van overmacht in het algemeen en alle omstandigheden die de uitvoering van de opdracht door BVBA PAINTFACTORY ANTWERPEN verhinderen, herleiden of een buitensporige verzwaring veroorzaken van de nakoming van de door haar aangegane verbintenissen, ontheffen BVBA PAINTFACTORY ANTWERPEN van iedere aansprakelijkheid en stellen haar in de mogelijkheid om, naargelang het geval, hetzij haar verbintenis in te korten, hetzij de overeenkomst te ontbinden of de uitvoering ervan op te schorten, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden is. Bij het beoordelen van de overmacht dient de koper rekening te houden met de structuur van BVBA PAINTFACTORY ANTWERPEN. Worden onder meer als dusdanig beschouwd: fysische onmogelijkheid, staking, lockout, onlusten, machinebreuk, brand, onderbreking van transportmiddelen, bevoorradingsmoeilijkheden, materiaal, energie,... BVBA PAINTFACTORY ANTWERPEN behoudt zich het recht voor om het contract van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling, als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen of bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.

 

 

VOOR ALLE AAKOPEN BIJ PAINTFACTORY HASSELT:

Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de koper. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.

 1. De goederen of diensten worden geleverd zoals omschreven op de factuur, in de bestelbon of op het contract.
 2. De goederen of diensten worden geleverd binnen de termijn zoals op de bestelbon of het contract vermeld, rekening houdend met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie of handel.
 3. De levering gebeurt bij de verkoper, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak.
 4. De goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de koper. De koper blijft verantwoordelijk voor de goederen die tijdens het transport beschadigd zijn geworden en staat in voor alle afval- en reinigingskosten.
 5. Klachten betreffende de geleverde goederen of de verstrekte diensten kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk bij ons toekomen binnen de zeven dagen na factuurdatum. Verborgen gebreken dienen binnen één week na de vaststelling ervan gemeld te worden.
 6. Onze leveringen zijn contant betaalbaar.
 7. De geleverde koopwaar blijft onze eigendom zolang de volledige prijs (hoofdsom, kosten en interesten) niet betaald is. De verkrijger draagt de risico’s vanaf de levering. Deze moet de goederen in hun goede staat bewaren. Bij gebrek aan betaling van de factuur op de 10 dag na de aangetekende zending van een aanmaning, kan de overeenkomst door ons van rechtswege en via een eenvoudige aangetekend schrijven worden ontbonden. Dit alles onverminderd het betalen van schadevergoeding door de in gebreke gebleven koper.
 8. Bepaalde producten kunnen in een waarborgverpakking opgeslagen zijn. De waarborg voor deze verpakkingen zal op dezelfde wijze als de goederen in rekening gebracht worden. De gewaarborgde verpakkingen blijven eigendom van BVBA PAINTFACTORY HASSELT. Zij dienen hem verplicht, franco aan zijn magazijn teruggebracht te worden binnen de drie maanden na de datum van levering der goederen. Zij dienen voorzien te zijn van alle oorspronkelijke etiketten en merken. Bij teruggave moeten de verpakkingen in perfecte staat, zowel van binnen als van buiten, hermetisch afgesloten, niet bevuild en volledig leeg zijn. Zij mogen bovendien geen andere producten bevat hebben, dan deze waarvoor zij gefactureerd werden. Als het voorafgaande niet wordt nageleefd, zal de waarborg niet teruggestort worden aan de koper en heeft de verkoper het recht, de terugname van de gewaarborgde verpakkingen te weigeren.
 9. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling interest gevorderd. Deze nalatigheidinterest wordt berekend aan 1,2% per maand en dit vanaf de factuurdatum. Voor wat betreft de intrestberekening wordt elke begonnen maand geteld voor een volledige maand. Bij niet tijdige betaling houden wij ons het recht voor alle opdrachten te allen tijde te schorsen tot volledige betaling van alle vervallen en niet vervallen facturen. Per betalingsherinnering die moet worden uitgestuurd om reden van het feit dat de vervaldag van de factuur werd overschreden wordt een forfaitair bedrag aangerekend van € 15,00 + BTW, ter compensatie van de opgelopen kosten. Indien wij geen gebruik maken van deze rechten mag dit niet worden beschouwd als een verzaking eraan, maar integendeel moet dit worden beschouwd als een uitzonderlijke toestand.
 10. Bovendien wordt, zonder ingebrekestelling, het openstaande factuurbedrag vermeerderd met 20 %, met een minimum van 250 EUR en een maximum van 1500 EUR ten titel van schadebeding voor buitengerechtelijke invorderingskosten en contractuele schade, onverminderd andere relevante invorderingskosten.
 11. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Wanneer de koper een natuurlijk of rechtspersoon is die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, de producten of diensten verwerft of gebruikt, worden alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst beslecht voor de rechtbank van de woonplaats van de consument. In de andere gevallen kunnen zij enkel beslecht worden door de rechtbanken van Hasselt.
 12. Onze aansprakelijkheid is beperkt als volgt:
  • Voor zichtbare gebreken is de aansprakelijkheid uitgesloten
  • Voor verborgen gebreken is de aansprakelijkheid in tijd beperkt tot een maximale termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de factuurdatum. In waarde is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de vervanging van het geleverde werk (of het geleverde goed) zonder dat wij ooit voor enige andere of hogere schadevergoeding aansprakelijk kunnen worden gesteld.
 13. Gevallen van overmacht in het algemeen en alle omstandigheden die de uitvoering van de opdracht door BVBA PAINTFACTORY HASSELT verhinderen, herleiden of een buitensporige verzwaring veroorzaken van de nakoming van de door haar aangegane verbintenissen, ontheffen BVBA PAINTFACTORY HASSELT van iedere aansprakelijkheid en stellen haar in de mogelijkheid om, naargelang het geval, hetzij haar verbintenis in te korten, hetzij de overeenkomst te ontbinden of de uitvoering ervan op te schorten, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden is. Bij het beoordelen van de overmacht dient de koper rekening te houden met de structuur van BVBA PAINTFACTORY HASSELT. Worden onder meer als dusdanig beschouwd: fysische onmogelijkheid, staking, lockout, onlusten, machinebreuk, brand, onderbreking van transportmiddelen, bevoorradingsmoeilijkheden, materiaal, energie,... BVBA PAINTFACTORY HASSELT behoudt zich het recht voor om het contract van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling, als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen of bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.